Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Библиотека „Иван Вазов“ – община Ботевград

История

  Общинска читалищна библиотека ”Иван Вазов” – гр. Ботевград води началото си от 1883г. с откриването на читалище ”Напредък”. Основана като малка книжовна сбирка отначало се помещава в частна къща, а по – късно в учебна стая на училището. Библиотеката се ползва предимно като читалня, в която прогресивните граждани прекарват част от времето си да прелистват вестници и списания на български и чужди езици. Устройват се вечерни курсове и сказки.

   Първоначалният книжен фонд на библиотеката е 700-800 тома., образуван от дарения на местни родолюбиви орханийци.

 През периода 1904-1913 г. видният поет и родолюбец Стамен Панчев подема читалищната дейност, обогатява библиотечния фонд чрез дарения, активизира дейността й.

За организирана библиотечна дейност може да се говори едва след 1924г. когато в новооткритата читалищна сграда се обзавежда специално помещение за библиотека.

   През 1973г. библиотеката се премества в новата сграда на читалище ”Христо Ботев”.Нейният фонд наброява вече 45 000 тома.

   На 17.09.1981г. отваря вратите за своите читатели новата сграда на Общинска читалищна библиотека ”Иван Вазов”.

   Днес библиотеката притежава 83 341 тома книги, периодика, аудиовизуални документи, графика, нотни издания и др.

   От 2003г. започна и автоматизацията на основните библиотечни процеси. Библиотеката разполага с Интегрирана библиотечно-информационна система (ИБИС) E-Lib. За изпълнение на основните библиотечни дейности се използват модулите: Електронен каталог на книги, Обслужване на читатели, Аналитична обработка на статии от периодични издания и сборници и Технология за ретроспективно изграждане на електронния каталог на книгите на библиотеката на основата на Националната библиография за периода 1970-1991 година.

   През 2007г. в Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов” бе разкрита Специализирана читалня за студенти от Международното висше бизнес училище.

   Библиотеката активно участва в проекти на Министерството на културата за финансова подкрепа на библиотеките, за обновяване на фондовете им с нова литература.

   На 02.12.2010г. в Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов”- Ботевград, беше инсталирана и тествана компютърната техника по програма „Глоб@лни библиотеки – България“. Библиотеката получи 13 компютри, един лаптоп, мултифункционално устройство, цветен принтер, проектор и екран.

   Официалното откриване на компютърната зала за читатели се състоя на 9 декември 2010г.

   Новите информационни технологии и автоматизирането на библиотечните процеси, изграждането на собствена база данни, закупените софтуерни програми и достъпът до глобалната мрежа ИНТЕРНЕТ позволяват качественото обслужване на населението от целия регион.

   Библиотеката успешно си партнира с местната общинска власт, с училищата, с МВБУ и други културни и неправителствени институции и организации, с медиите в града.

 • Структура / Отдели

Отдел ”Заемна за възрастни”.Обслужва всички категории читатели над 14 – годишна възраст. Тук се извършва цялостната регистрация на новите читатели – издават се читателски карти срещу официален документ за самоличност и такса, с които могат да се ползват всички отдели на библиотеката. Над 60 000 тома книги, подредени по отрасли на знанието на свободен достъп и в книгохранилище, се предоставят за ползване за дома. Чрез традиционните каталози (азбучен и систематичен) и електронния каталог на библиотеката се извършват библиографски търсения и справки. Организират се изложби, срещи с писатели.

“Детски отдел”. Регистрира и обслужва читатели до 14 – годишна възраст. Отделът разполага с фонд от около 16 000 тома книги, детски списания, аудиокасети с приказки. За най – малките читатели на Ботевград се организират утра, срещи с детски автори. Поддържа електронен, систематичен и заглавен каталог, тематична картотека. В читалнята на Детски отдел на разположение са много богато илюстрирани енциклопедии и разнообразни справочници.

Отделът има разработени различни програми, съобразени с възрастовата група на читателите. Провежда часове по различни учебни дисциплини, уроци по краезнание, лекции, беседи посветени на бележити дати и събития.

“Справочно – библиографски и информационен отдел”. Осигурява бърза и точна информация за читателите чрез традиционното библиотечно обслужване, автоматизираните бази данни и Интернет. Поддържа база данни от аналитични описания на статии от книги и сборници. В отдела се извършват библиографски справки, информационно търсене (включително и в Интернет), библиографски консултации, отговори на информационни запитвания по електронна поща и телефон, беседи за библиотечно-библиографски знания, компютърни услуги – принтиране и сканиране. Поддържат се тематични картотеки и се съхранява периодичния печат. Притежава добре организиран справочен апарат.

 • Правила за обслужване

Чл.1. Тези Правила уреждат взаимоотношенията с читателите на Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов” гр. Ботевград и са разработени въз основа на „Наредба за опазване на библиотечните фондове” и „Типови правила за обслужване на читателите”.

Чл.2. Библиотеката предоставя за ползване библиотечни документи на своите читатели.

Чл.3. Всеки жител на град Ботевград има право да ползва услугите на библиотеката, за което трябва да се регистрира като неин читател. При регистриране читателите заплащат абонаментна такса.

Чл.4. При записване читателите предоставят следните документи:

•        пълнолетните граждани предоставят личната си карта.

•        децата и юношите до 14-годишна възраст се регистрират с документите на родителите или настойниците си.

•        родителите или настойниците, които предоставят личните си карти за записване на читатели до 14 години поемат отговорността да заплатят повредените или невърнати библиотечни документи.

Чл.5.Читателят може да заема до 5 /пет/ броя библиотечни документи.

Чл.6.Гражданите с адресна регистрация на друго населено място имат право да се запишат за читатели, след като внесат паричен депозит в размер на 10,00 /десет/ лева. Депозитът се връща, след като гражданите заявят, че се отписват и представят квитанцията си.

Чл.7. Когато читателят не върне или не презапише заети библиотечни документи в срок от 20 дни, той заплаща по 0,50 лева глоба за всеки месец закъснение.

Чл.8. Когато читателят не върне библиотечен документ или го върне във вид негоден за ползване, той заплаща обезщетение в размер петкратната стойност на документа по неговата пазарна цена. Тази санкция не се прилага, когато читателят замени загубения или повреден библиотечен документ с идентичен в библиографско отношение, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, годно за ползване от читателите.

Чл.9Когато читателят не върне заетите библиотечни документи или не заплати предвиденото в по-горната точка обезщетение, библиотеката се снабдява с изпълнителен лист по реда на чл.242 във връзка с чл.237, буква “Б” от Гражданския процесуален кодекс. Въз основа на изпълнителния лист читалището образува изпълнително дело.

Чл.10.За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Чл.11.Председателят на читалището може да спре със заповед за определен срок действието на договора за заемане на библиотечни документи, когато читателят не спазва изискванията за ползване на библиотечния фонд.

1.Годишна читателска карта в размер :

   за ученици и студенти –  5.00 лв.

   за всички останали читатели – 5.00 лв.

   за пенсионери и инвалиди -3.00 лв.

   за временна читателска карта за 1 ден (само за читалня) – 1.00 лв.

 2.Депозит на читатели без постоянно местоживеене в града – 10.00 лв.

 3.Ксерокопие формат А4 – 0.10лв.

 4.Компютърна разпечатка  формат А4 – на 1 стр. 0.10 лв.

 5.Сканиране (до 5 стр.) само от библиотечен документ – 0.10 лв.

 6.Прехвърляне на информация (само с консумативи от библиотеката) на CD-1.50 лв.

Настоящият Ценоразпис е изготвен на базата на: Наредба за опазване на библиотечните фондове, Правила за обслужване на читателите и е съобразен с пазарните цени на услугите.

1.Годишна читателска карта в размер :

за ученици и студент

лв.

5.00

за всички останали читатели

лв.

5.00

за пенсионери и инвалиди

лв.

3.00

за временна читателска карта

лв.

1.00

за 1 ден (само за читалня)

Депозит на читатели без

лв.

10.00

постоянно местоживеене в града

Културен календар

Address

Област: София - област
Община: Ботевград
гр. Ботевград п.к. 2140
адрес: пл. "Освобождение" 13

Open in Google Maps

Opening hours

 • понеделник
  8:30 - 17:30 12:00 - 13:30
 • вторник
  8:30 - 18:00 12:30 - 13:30
 • сряда
  8:30 - 17:30 12:30 - 13:30
 • четвъртък
  8:30 - 18:00 12:30 - 13:30
 • петък
  8:30 - 17:30 12:30 - 13:30
 • събота
  Closed
 • неделя
  Closed
Back to top