Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Устав

УСТАВ на Народно читалище „Христо Ботев – 1884 ” гр. Ботевград

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Народно читалище „Христо Ботев 1884” – гр. Ботевград, област Софийска, наричано по-нататък за краткост Читалището е традиционно, независимо и самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение на граждани от община Ботевград, област Софийска, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи.

(2) Читалището не е политическа организация. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Чл.2. (1) Читалището е юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища.

(2) Читалището има собствен печат, с надпис в окръжност Народно читалище „Христо Ботев 1884 ” – Ботевград, с образа на Христо Ботев в средата.

Чл.3. (1) Читалището поддържа отношения на сътрудничество и координация с държавните и общински органи и институции, на които законите възлагат определени задължения в същата сфера на дейност.

Чл.4. (1) Читалището може да се съюзява за защита на своите интереси, за провеждане на съвместни дейности и инициативи с други народни читалища, културно-просветни организации, любителски клубове и творчески колективи както на местно така и на национално равнище.

(2) Читалището може да открива клонове в близки квартали, жилищни райони и села, в които няма други читалища.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 5. (1) Читалището ще осъществява дейността си под наименованието – Народно читалище „Христо Ботев 1884 ” – гр. Ботевград, което може допълнително да се изписва и на еквивалента му на латиница в официалните документи, печата и други символи и знаци, както и в кореспонденцията му.

(2) Наименованието на читалището е Народно читалище „Христо Ботев 1884” – Ботевград и не въвежда в заблуждение, както и не накърнява добрите нрави.

Чл.6. Читалището е със седалище в гр. Ботевград, община Ботевград, обл. Софийска и с адрес на управление: гр. Ботевград, пл. „Освобождение” № 12.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.7. (1) Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, свързани с:

1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност община Ботевград.

2. запазване на обичаите и традициите на българския народ;

3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

5. осигуряване на достъп до информация.

(2) За постигане на целите по ал. 1, читалището извършва основни дейности, като:

1. поддържа библиотека, фоно и видеотека;,

2. развива и подпомага любителското художествено творчество;

3. организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;

4. събиране и разпространяване на знания за родния край;

(3) То може да извършва и допълнителни стопански дейности, подпомагащи изпълнението на основните му функции, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на целите си.

(4) Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно за:

1. хазартни игри и нощни заведения;

2.дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

3. постоянно ползване от политически партии и организации;

4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства;

5. излагане на рекламни материали на алкохол и цигари.

Чл.8. Читалището може да се сдружава за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.

IV. УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.9. (1) Читалището се учредява от най-малко 150 дееспособни физически лица, които вземат решение на учредително събрание.

(2) Учредителното събрание приема устава на читалището и избира неговите органи. Уставът урежда:

1. наименованието;

2. седалището;

3. целите;

4. източниците на финансиране;

5. органите на управление и контрол, техните правомощия, начина на избирането им, реда за свикването им и за вземане на решения;

6. начина за приемане на членове и прекратяване на членството, както и реда за определяне на членския внос.

V. ЧЛЕНСТВО

Чл.10. (1) Членовете на читалището са индивидуални , колективни и почетни.

(2) Индивидуални членове на читалището могат да бъдат лица, които са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

1. действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани, ако имат членство в читалището най-малко от една година преди датата на събранието;

2. спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.

(3) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективните членове могат да бъдат:

1. професионални организации;

2. стопански организации;

3. търговски дружества;

4. кооперации и сдружения;

5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището.

Чл.11. (1) Членството в читалището е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до читалищното настоятелство, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящият устав. Кандидатите – юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Читалището .

(3) Молбата се разглежда от читалищното настоятелство. Членството се придобива от дата на решението на читалищното настоятелство.

Чл.12. Всеки член на читалището има право:

1. да участва в управлението на читалището;

2. да бъде информиран за неговата дейност;

3. да се ползва от резултатите от дейността на читалището.

Чл.13. Членовете на читалището са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на читалището;

2. да издигат авторитета на читалището и да пазят и обогатяват читалищното имущество;

3. да не извършват действия и бездействия, които противоречат на неговите цели и уронват доброто му име;

4. да плащат редовно членски внос;

5. да предоставят опит, знания и информация необходими за неговата дейност и функции.

Чл.14. Членството в читалището се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до читалищното настоятелство;

2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно с прекратяване юридическата личност на член на сдружението;

3. с изключването му;

4. с прекратяване на читалището;

5. при отпадане поради системно невнасяне на членския внос и в случаите на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

VI. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15. Органи на управление на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.

Чл.16. (1) Върховен орган на читалището е общото събрание.

(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл.17.(1) Общото събрание има следната компетентност:

1. изменя и допълва устава;

2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;

3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;

4. изключва членове на читалището;

5. определя основни насоки на дейността на читалището;

6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение;

7. приема бюджета на читалището;

8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;

9. определя размера на членския внос;

10. отменя решения на органите на читалището;

11. взема решения за откриване на клонове на читалището, след съгласуване с общината;

12. взема решение за прекратяване на читалището;

13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

Чл.18. (1) Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

(2) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, дата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена не по –късно от 7дни преди дата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите на право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

(4) Решенията по чл.17ал.1,т.1,10,11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(5) Две трети от членовете на общото събрание на Читалището могат да предявят иск пред окръжния съд- София за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.

(6) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(7) Прокурорът може да иска от окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.19. (1) Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои от не по-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години. Същите не трябва да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) Настоятелството:

1.свиква общото събрание;

2.осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3.подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щатното разписание;

4.подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;

5.назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;

6. Изготвя и приема правилник за вътрешния ред на читалището.

7. Изготвя и приема правила за организация на работната заплата в читалището, съгласно изискванията на българското законодателство.

8.Взема решения за назначаването и освобождаването на работещите в читалището, както и за сключването на договори с физически и юридически лица.

9. Решава въпроси за откриване и закриване на самодейни колективи, школи, курсове, клубове и други форми на дейност.

(3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си.

Чл.20. (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок до 3 години.

(2) Председателят:

1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;

2. представлява читалището;

3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;

4. отчита дейността си пред настоятелството;

5. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в читалището, съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.

(3) Въз основа на решение на настоятелството и правилата за организация на работната заплата в читалището, получава възнаграждение в размер и съобразно правоотношение сключено съгласно българското законодателство.

Чл. 21. (1) Секретарят на читалището:

1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

2. организира текущата основна и допълнителна дейност;

3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4. представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

Чл.22.(1) Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани от общото събрание на читалището за срок до 3 години.

(2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудово- правни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършени престъпления – и органите на прокуратурата.

(5) Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл.23. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището, ако има такава.

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.24. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещи права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.

Чл.25. Читалището набира средства от следните източници:

1.членски внос;

2.културно –просветна и информационна дейност;

3.субсидия от държавния и общинските бюджети;

4.наеми от движимо и недвижимо имущество;

5.дарения и завещания;

6.платени културни услуги с участието на собствени и гостуващи изпълнители и състави;

7.такси за участие в курсове, школи, кръжоци и други форми на обучение, организирани от читалището или съвместно с други организации;

8.реализиране на проекти и програми в социалната, културната и образователна сфера;

9.издателска дейност;

10.други приходи и постъпления, осъществявани съгласно установения от закона ред;

Чл. 26.(1) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях.

(2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

Чл.27. Недвижимо и движимо имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

Чл.28. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, които се приемат от общото събрание.

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общинска администрация – Ботевград.

Чл. 29. (1) Председателят на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета предложения за своята дейност през следващата година.

(2) Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община, приет от общинския съвет-Ботевград се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.

(3) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата на общинския съвет и за изразходваните от бюджета на читалището средства през предходната година.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.30. (1) Читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, в писано в регистъра на окръжния съд.

Чл.31.(1) То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд ако:

1.дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;

2.имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на читалището;

3. е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период от две години;

4. Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде постановено от прокурора, при констатирана липса на дейност;

5. не е учредено по законния ред;

6. е обявено в несъстоятелност.

(2) Прекратяването на читалището по искане на прокурора се вписва служебно.

Чл.32.(1) Читалищното сдружение, в което е членувало прекратеното читалище, не може да претендира за разпределянето на имуществото на това читалище.

(2) За неуредените в този закон случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

IX. АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33. Председателят и/или секретарят на читалището, който предостави имущество в нарушение на чл. 7, ал. 4, се наказва с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок от 5 години.

Чл.34. (1) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от оправомощен от него заместник-министър, съответно от кмета на общината.

(2) Обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този устав е приет на Общо събрание на Народно читалище „Христо Ботев 1884”- Ботевград, проведено на 09.12.1997 г. в гр. Ботевград и променен на общо събрание на членовете на Народно читалище „Христо Ботев 1884”, проведено на 22.02.2010 г., като промените влизат в сила след регистрирането му в съда.

2. Празници на читалището са:

06 януари – рождената дата на Христо Ботев;

24 май – денят на Св.Св. Кирил и Методий, славянската писменост и българската култура;

01 ноември – денят на народните будители

3. За активна непрекъсната дейност, заслуги за развитието на читалището и лични творчески и професионални постижения се присъждат индивидуални и колективни награди. Награждаването се извършва от общото събрание на Народно читалище „Христо Ботев 1884” гр. Ботевград. Редът за награждаването се урежда от правилник, утвърден от читалищното настоятелство.

4. За неуредените от този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за народните читалища, Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и действащото в страната законодателство.

Back to top